Pobierz aktualny regulamin w formacie PDF.

Regulamin programu lojalnościowego CFI MyHotels dla obiektów należących do sieci CFI Hotels Group

I. Definicje

 1. Regulamin Programu – (zwany dalej „Regulaminem”) niniejszy regulamin, który definiuje prawa i obowiązki Członka Programu, w szczególności korzyści płynące z uczestnictwa w Programie
 2. Organizator Programu – (zwany dalej „Organizatorem”) Central Fund of Immovables Sp. z o.o. Pl. Zwycięstwa 2, 90-312 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000039596, NIP 7282410591, REGON 472910966
 3. Baza Danych – zbiór danych osobowych Członków Programu oraz Klientów, w tym w szczególności przekazanych podczas rejestracji w Aplikacji, które są przetwarzane przez Organizatora Programu lub inny podmiot, któremu Organizator Programu może powierzyć przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w celu realizacji Programu
 4. Aplikacja CFI MyHotels – (zwana dalej „Aplikacją”) aplikacja, którą Klient może pobrać z Google Play lub App Store i zainstalować na swoim urządzeniu mobilnym, umożliwiająca przeglądania Obiektów należących do sieci CFI Hotels Group oraz dokonywanie za jej pomocą rezerwacji usług w Obiektach, pozwalająca na uczestnictwo w Programie
 5. Klient – każda osoba będąca gościem Obiektu, która nie zaakceptowała Regulaminu Programu
 6. Członek Programu – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dobrowolnie zarejestrowała się w Aplikacji i zaakceptowała Regulamin Programu
 7. Konto Członka Programu/ Profil Członka Programu – (zwane dalej „Kontem” lub „Profilem”) indywidualne, imienne konto, które powstaje z chwilą rejestracji Klienta w Aplikacji, pozwalające na korzystanie z usług udostępnianych przez Aplikację oraz udział w Programie
 8. Obiekt – każdy obiekt należący do sieci CFI Hotels Group lub współpracujący z siecią CFI Hotels Group, biorący udział w Programie, wymieniony w pkt III poniżej
 9. Wydatek Kwalifikowany – kwota brutto uiszczona przez Członka Programu za korzystanie z usług Obiektu, stanowiąca podstawę do naliczania Punktów w Programie, z wyłączeniem kwot uiszczonych w zamian za Usługi Obce Obiektu,
 10. Rezerwacja bezpośrednia – rezerwacja dokonana przez Klienta lub Członka Programu osobiście w Obiekcie, telefonicznie, drogą email, za pośrednictwem Aplikacji CFI MyHotels, bezpośrednio na stronie internetowej Obiektu lub za pośrednictwem systemu rezerwacyjnego z wykorzystaniem bezprowizyjnych stawek firmowych z kontraktów negocjowanych,
 11. Usługi Obce Obiektu – usługi zakupione specjalnie dla Klienta, które obiekt świadczy w ramach jego pobytu, nie wchodzące w skład standardowej oferty Obiektu
 12. Usługi Własne Obiektu – usługi mieszczące się w standardowej ofercie danego Obiektu oraz usługi oferowane sezonowo/okazjonalnie przez Obiekt świadczone samodzielnie przez Obiekt
 13. Punkty CFI MyHotels – (zwane dalej „Punktami”) – jednostka wartości wygenerowana przez Członka Programu na podstawie specjalnej tabeli przeliczeniowej, otrzymana w związku z korzystaniem z usług Obiektu biorącego udział w Programie
 14. Panel Zarządzania – system zainstalowany w Obiektach Organizatora, służący do obsługi Programu przez pracowników Obiektu
 15. Zarządzający Programem – pracownik Organizatora posiadający uprawnienia do weryfikacji danych wprowadzanych do Programu, w tym do wprowadzania oraz zatwierdzania danych w Panelu Zarządzania oraz zatwierdzania danych bezpośrednio w Aplikacji Członka Programu
 16. Transakcja – usługa świadczona przez Obiekt, z której skorzystał Członek Programu, której wykonanie zostało potwierdzone rachunkiem/fakturą
 17. Weryfikacja Transakcji – proces, w którym Zarządzający Programem weryfikuje transakcje wprowadzane do systemu przez Członka Programu,
 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w programie lojalnościowym CFI MyHotels (zwanym dalej „Programem”), prowadzonym dla Obiektów biorących udział w Programie wymienionych w pkt III. poniżej, należących do sieci CFI Hotels Group oraz współpracujących z CFI Hotels Group.
 2. Regulamin Programu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora – www.cfihotels.pl oraz w Aplikacji.
 3. Celem Programu jest umożliwienie Członkom Programu gromadzenia Punktów, otrzymywanych z związku z wizytami w obiektach grupy CFI Hotels Group oraz Obiektach współpracujących z CFI Hotels Group, biorących udział w Programie (wymienionych w pkt III) oraz dostęp i możliwość korzystania z nich podczas pobytów w/w Obiektach.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 grudnia 2018 r.
 1. Obiekty biorące udział w Programie

Obiektami biorącymi udział w Programie są wszystkie hotele i obiekty działające pod marką sieci CFI HOTELS GROUP oraz Obiekty współpracujące z CFI Hotels Group wymienione poniżej, tj.:

W przypadku, gdy dany obiekt opuszcza sieć CFI Hotels Group, kończy współpracę z CFI Hotels Group lub przestaje być Obiektem biorącym udział w Programie, po dokonaniu rezerwacji przez Członka Programu, ale przed skorzystaniem z usług, Członek Programu:

 • nie zdobędzie żadnych Punktów w zamian za korzystanie z usług Obiektu,
 • nie będzie mógł wykorzystać zdobytych Punktów
 1. Uczestnictwo w Programie
 2. Warunki uczestnictwa w Programie

Członkiem Programu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby nieletnie nie mogą uczestniczyć w Programie. Członkostwo w Programie jest bezpłatne. Konto/Profil jest imienny i ma charakter ściśle osobisty. Nie można go pożyczać, udostępniać ani odsprzedawać innym osobom. Każdy Członek Programu może posiadać tylko jedno Konto. Członek Programu nie powinien ujawniać osobom trzecim PINu do swojego indywidualnego konta. Członek Programu oraz Klient ponoszą odpowiedzialność za wszystkie operacje wykonane za pośrednictwem jego konta i na jego rachunek.

 1. Tryb przystąpienia do Programu

Klient może przystąpić do Programu poprzez pobranie i zainstalowanie Aplikacji na swoim urządzeniu mobilnym, a następnie rejestracji w Aplikacji, poprzez podanie swojego imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu email. Rejestracja zostaje potwierdzona poprzez wpisanie przez Klienta kodu PIN uzyskanego drogą smsową podczas rejestracji, co jest równoznaczne z utworzeniem indywidualnego, imiennego Konta/Profilu Członka Programu. Warunkiem przystąpienia do Programu jest zaakceptowanie Regulaminu oraz złożenia oświadczenia w przedmiocie wyrażenia zgody na powierzenie i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora. Klient, który pobierze Aplikację i nie dokona rejestracji w Programie, może w ramach dostępnych usług przeglądać Obiekty należące do sieci CFI Hotels Group oraz dokonywać za pośrednictwem Aplikacji rezerwacji usług w Obiekcie, nie będzie jednak mógł generować Punktów i korzystać z pakietu korzyści przewidzianego przez Program.

 1. Vouchery rabatowe

Nowo zarejestrowany Członek Programu otrzymuje jednorazowo vouchery rabatowe do wykorzystania w obiektach biorących udział w Programie, w następującej wysokości:

– jednorazowy voucher rabatowy w wysokości 80 zł do wykorzystania na pierwszy pobyt z noclegiem w Hotelu Król Kazimierz Hotel & SPA;

– jednorazowy voucher rabatowy w wysokości 60 zł do wykorzystania na pierwszy pobyt z noclegiem w Hotelu Masuria Hotel & SPA;

– jednorazowy voucher rabatowy w wysokości 50 zł do wykorzystania na pierwszy pobyt z noclegiem w Warsaw Plaza Hotel;

– jednorazowy voucher rabatowy w wysokości 50 zł do wykorzystania na pierwszy pobyt z noclegiem w Grand Royal Hotel & SPA;

– jednorazowy voucher rabatowy w wysokości 35 zł do wykorzystania na pierwszy pobyt z noclegiem w obiekcie Falenty Biznes i Wypoczynek;

– jednorazowy voucher rabatowy w wysokości 25 zł do wykorzystania na pierwszy pobyt z noclegiem w obiekcie Boutique Hotel’s I;

– jednorazowy voucher rabatowy w wysokości 25 zł do wykorzystania na pierwszy pobyt z noclegiem w obiekcie Boutique Hotel’s II;

– jednorazowy voucher rabatowy w wysokości 25 zł do wykorzystania na pierwszy pobyt z noclegiem w obiekcie Boutique Hotel’s III;

– jednorazowy voucher rabatowy w wysokości 25 zł do wykorzystania na pierwszy pobyt z noclegiem w obiekcie Boutique Hostel Stefanowskiego;

– jednorazowy voucher rabatowy w wysokości 25 zł do wykorzystania na pierwszy pobyt z noclegiem w obiekcie Boutique Hotel’s Bytom;

– jednorazowy voucher rabatowy w wysokości 25 zł do wykorzystania na pierwszy pobyt z noclegiem w obiekcie Boutique Hotel’s Sosnowiec;

– jednorazowy voucher rabatowy w wysokości 25 zł do wykorzystania na pierwszy pobyt z noclegiem w obiekcie Boutique Hotel’s Wrocław;

– jednorazowy voucher rabatowy w wysokości 25 zł do wykorzystania na pierwszy pobyt z noclegiem w obiekcie Boutique Hostel Trio;

– jednorazowy voucher rabatowy w wysokości 25 zł do wykorzystania na pierwszy pobyt z noclegiem w obiekcie Citi Hotel’s;

– jednorazowy voucher rabatowy w wysokości 25 zł do wykorzystania na pierwszy pobyt z noclegiem w obiekcie Art Hotel’s;

– jednorazowy voucher rabatowy w wysokości 15 zł do wykorzystania w restauracji Farina Bianco przy rachunku za minimum 80 zł;

– jednorazowy voucher rabatowy w wysokości 15 zł do wykorzystania w restauracji U Kucharzy w Arsenale przy rachunku za minimum 80 zł;

– jednorazowy voucher rabatowy w wysokości 15 zł do wykorzystania w restauracji Wall Street BBQ przy rachunku za minimum 80 zł;

– jednorazowy voucher rabatowy w wysokości 15 zł do wykorzystania w restauracji No To Sushi przy rachunku za minimum 80 zł;

– jednorazowy voucher rabatowy w wysokości 15 zł do wykorzystania w restauracji Gęsi Puch przy rachunku za minimum 80 zł;

– jednorazowy voucher rabatowy w wysokości 15 zł do wykorzystania w restauracji Tabu Sushi przy rachunku za minimum 80 zł;

Vouchery posiadają indywidualny numer i są ważne przez okres 12 miesięcy od chwili rejestracji nowego Członka Programu. Vouchery można zrealizować poprzez Aplikację, w ten sposób, że Członek Programu musi okazać na swoim urządzeniu mobilnym Aplikację z voucherem i poinformować pracownika Obiektu o chęci skorzystania z niego, a następnie pracownik Obiektu wpisuje kod potwierdzający jego przyjęcie. Voucher można również zrealizować bezpośrednio w recepcji Obiektu w Panelu Zarządzania na urządzeniu mobilnym, poprzez poinformowanie pracownika Obiektu o chęci skorzystania z vouchera i podania numeru telefonu oraz imienia i nazwiska. W przypadku niewykorzystania któregokolwiek z voucherów w zakreślonym terminie, voucher przepada.

4.4. Konto Członka Programu

Użytkowane przez Członka Programu konto pozwala mu na korzystanie z następujących funkcji:
– dokonania rezerwacji noclegu,

 • wgląd w saldo Punktów,
 • wgląd w historię korzystania z Punktów,
 • rejestracja Transakcji,
 • możliwość przeglądania historii i statusu Transakcji,
 • dostęp do ofert specjalnych Obiektu,
 • podgląd mapy z oznaczonymi Obiektami z możliwością przejścia do nawigacji,
 • kontakt z Zarządzającym wybranym przez Członka Programu Obiektem

 1. Zakres odpowiedzialności Członka Programu

5.1. Jakakolwiek forma naruszenia Regulaminu Programu przez Członka Programu, tj. niezgodne z przeznaczeniem lub nielegalne użycie Konta/Profilu Członka Programu, Punktów, fałszowanie przekazywanych informacji, jak również zachowania szkodliwe i naganne (a zwłaszcza natrętne, nieżyczliwe lub obraźliwe traktowanie obsługi Obiektu lub Klientów) może skutkować usunięciem Członka z Programu bez uprzedzenia i bez odszkodowania. Decyzję o usunięciu z Programu podejmuje Zarządzający Programem.

5.2. Usunięcie Członka z Programu jest równoznaczne z natychmiastowym usunięciem jego Profilu i anulowanie wszystkich przywilejów oraz zdobytych Punktów, bez prawa otrzymania przez Członka Programu jakiegokolwiek odszkodowania z tego tytułu.

 1. Zdobywanie Punktów CFI MyHotels

6.1. Członek Programu otrzymuje Punkty w zamian za korzystanie z usług świadczonych przez Obiekt należący do sieci CFI Hotels Group oraz Obiekt współpracujący z CFI Hotels Group, pod warunkiem zarejestrowania Transakcji w Aplikacji, w Profilu Członka Programu. Punkty są automatycznie przeliczane na złotówki, zgodnie z przelicznikiem wskazanym w pkt VII poniżej. Punkty naliczane są od całkowitej kwoty brutto Wydatków Kwalifikowanych, z wyłączeniem wydatków na Usługi Obce Obiektu, przy czym w przypadku, gdy kwota brutto nie opiewa na równą kwotę następuje zaokrąglenie do pełnych złotych, w każdym przypadku w dół. Na przykład przy 20,99 zł następuje zaokrąglenie w dół do pełnego złotego, czyli 20 zł.

6.2. Punkty nie mogą być przeniesione na konto innego Członka Programu, ani też nie mogą być wymieniane na gotówkę.

6.3. Aby zarejestrować Transakcję należy w Aplikacji wybrać zakładkę „Transakcje” i wprowadzić następujące dane:

Obiekt, z którego usług korzystał Członek Programu,

– numer rachunku/faktury wystawionej za korzystanie z usług Obiektu,

– kwota rachunku/faktury,

– data wystawienia rachunku/faktury.

6.4. Transakcja musi zostać zarejestrowana nie później niż w ciągu 30 dni, licząc od daty wystawienia faktury lub rachunku. Nie zostanie zaakceptowana Transakcja, której data jest wcześniejsza niż data przystąpienia Członka Programu do Programu. Następnie Transakcja musi zostać potwierdzona przez Zarządzającego Programem w Panelu Zarządzania na urządzeniu mobilnym Obiektu. Zarządzający ma 72 godziny na weryfikację Transakcji i naliczenie należnych Punktów. Członek Programu będzie mógł zweryfikować czy Transakcja została zaakceptowana czy też odrzucona poprzez sprawdzenie salda Punktów w Aplikacji. Transakcja może zostać również potwierdzona bezpośrednio na urządzeniu mobilnym Członka Programu przez Zarządzającego Programem po okazaniu Zarządzającemu Programem Aplikacji.

6.5. Członek Programu otrzymuje Punkty tylko w przypadku zarejestrowania Transakcji opłaconej. W sytuacji, gdy w momencie rejestracji, Transakcja ta nie została opłacona, Członek Programu nie otrzyma Punktów za tę Transakcję.

6.6. Wydatki, które nie generują Punktów:

 • wydatki związane z korzystaniem z Usług Obcych Obiektu (nawet, jeżeli zostały opłacone w Obiekcie);
 • napiwki, opłaty klimatyczne,
 • wszystkie inne opłaty i wydatki, które nie zostały wymienione, jako wydatki kwalifikowane;
 • Wydatki związane z rezerwacjami grupowymi;
 • Wydatki związane z imprezami okolicznościowymi takimi jak wesela, chrzciny, przyjęcia komunijne, bale sylwestrowe, studniówki, konsolacje, przyjęcia urodzinowe lub imieninowe i inne o podobnym charakterze,
 • Wydatki związane z imprezami takimi jak konferencje, sympozja, warsztaty, szkolenia, pokazy, spotkania rekrutacyjne, spotkania integracyjne, kongresy, prelekcje, targi, koncerty, zjazdy i inne o podobnym charakterze.
 1. Przelicznik Punktów
 • Hotele (Król Kazimierz Hotel & SPA, Masuria Hotel & SPA, Falenty Biznes i Wypoczynek, Warsaw Plaza Hotel, Grand Royal Hotel & SPA) – 1% (1000 zł = 10 zł)
 • Boutique Hotel’s, Citi Hotel’s, Art Hotel’s i Boutique Hostel – 2% (1000 zł = 20 zł)
 • Restauracje – Farina Bianco, Wall Street BBQ, Gęsi Puch, No To Sushi, Tabu Sushi, U Kucharzy w Arsenale – 3% (1000 zł = 30 zł)
 1. Wymiana Punktów

8.1. Członek Programu w każdym czasie może wykorzystać dowolną ilość zgromadzonych Punktów, na Usługi Własne Obiektu. Minimalna liczba Punktów wynosi 1 zł. W celu skorzystania z Punktów, Członek Programu musi w Aplikacji wybrać opcję „Wykorzystaj”, która znajduje się pod informacją z ilością zgromadzonych Punktów, wprowadzić odpowiednią wartość, którą chce wykorzystać, a następnie zwrócić się do pracownika Obiektu o potwierdzenie przyjęcia Punktów, co odbywa się w ten sposób, że pracownik dokonuje potwierdzenia poprzez wpisanie PIN-u bezpośrednio w Aplikacji Członka Programu na okazanym urządzeniu mobilnym lub w Panelu Zarządzania na urządzeniu mobilnym Obiektu. Z chwilą potwierdzenia skorzystania z Punktów, liczba Punktów na Koncie Członka Programu zostanie automatycznie obniżona, stosownie do ilości Punktów wykorzystanych. Członek Programu może za pomocą Punktów opłacić całość lub część rachunku/faktury wystawionych w związku z korzystaniem z Usług Własnych Obiektu. Członek Programu nie może żądać wypłacenia kwoty pieniężnej stanowiącej równowartość zgromadzonych Punktów.

8.2. Punkty zgromadzone w ramach Programu zachowują swą ważność przez okres 36 miesięcy od daty potwierdzenia Transakcji przez Zarządzającego Programem. Jeżeli Członek Programu nie dokona żadnej Transakcji przez 36 miesięcy, utraci wszystkie Punkty zgromadzone na swym koncie bez uprzedzenia i bez możliwości ich odzyskania lub przeniesienia.

IX. Reklamacja

Członek Programu może w ciągu 30 dni licząc od dnia Weryfikacji Transakcji, zgłosić reklamację, jeżeli stwierdzi, że Punkty w zamian za korzystanie z usług Obiektu, zostały nieprawidłowo naliczone. Reklamację należy zgłosić w Aplikacji w zakładce „Kontakt”, zgłaszając jednocześnie prośbę o weryfikacje salda Punktów. Reklamacja zostanie rozpatrzona tylko w sytuacji, gdy rachunek/faktura wystawione w zamian za korzystanie z usług Obiektu została wystawiona na nazwisko Członka Programu składającego reklamację. Zarządzający rozpatrzy reklamacje w terminie 30 dni, licząc od dnia wprowadzenia jej do Aplikacji przez Członka Programu. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Członek Programu zostanie powiadomiony drogą elektroniczną lub smsową.

X. Odstąpienie Członka Programu od udziału w Programie

10.1. Członek Programu może w każdym czasie podjąć decyzję o zakończeniu swojego uczestnictwa w Programie. Odstąpienie od udziału w Programie odbywa się poprzez wysyłanie wiadomość e-mail za pośrednictwem zakładki „Kontakt” w Profilu Członka Programu, z informacją, że Członek Programu pragnie wystąpić z Programu,

10.2. Odstąpienie Członka Programu od udziału w Programie pociąga za sobą całkowite zakończenie wszelkich relacji pomiędzy Organizatorem a Członkiem Programu oraz usunięcie Konta Członka Programu, a tym samym anulowanie wszystkich Punktów dotychczas zgromadzonych. Członek Programu nie może żądać wypłacenia równowartości zdobytych Punktów.

10.3.   Z chwilą rezygnacji Członka Programu z udziału w Programie, Organizator zaprzestaje przetwarzania danych osobowych tego Uczestnika w celach realizacji Programu oraz dokonuje ich trwałego usunięcia z Bazy Danych.

XI. Informowanie na temat Programu

11.1. Członek Programu może zapoznać się ze wszelkimi informacjami związanymi ze swoim uczestnictwem w Programie (w tym z liczbą posiadanych Punktów oraz działaniem konta) na swoim Profilu w Aplikacji.

11.2. W przypadku zmiany którychkolwiek danych ujawnianych podczas procesu rejestracji w Programie, Członek Programu winien zaktualizować te dane na swoim Koncie za pomocą Aplikacji. Organizator oraz Zarządzający Programem nie ponoszą odpowiedzialności za niemożność korzystania z pakietu korzyści udostępnianych Członkom Programu, w tym niemożność skorzystania ze zdobytych Punktów z powodu braku aktualizacji danych przez Członka Programu.

11.3. Członkowie Programu mogą zgłaszać wszelkie uwagi za zapytania związane z Programem CFI MyHotels za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@cfimyhotels.pl.

XII. Ochrona danych osobowych

12.1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

12.2. Dane osobowe gromadzone są przez Organizatora w celu uczestnictwa w Programie (przetwarzanie danych opiera się w tym przypadku na art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej jako RODO), zbierania Punktów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), rozpatrywania ewentualnych reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W przypadku wyrażenia przez Uczestnika odpowiednich zgód, o których mowa w Regulaminie, jego dane osobowe mogą być następnie  udostępniane przez  Organizatora jego partnerom handlowym.

12.3. Dane osobowe Członka Programu  przetwarzane będą w celu realizacji Programu i w związku z:

 1. jego  uczestnictwem w Programie;
 2. zbieraniem Punktów, w tym zakresie dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia stosownej zgody lub odstąpienia od udziału w Programie;
 3. rozpatrywaniem reklamacji.
 4. wykrywania nieprawidłowości i zarządzania nimi, w szczególności jeżeli chodzi o oszustwa, które mogą dotyczyć rejestracji Członka Programu lub uzyskiwania oraz wykorzystywania Punktów

12.4. Uczestnik posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.

12.5. W tych przypadkach, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, Członek Programu ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (przy czym cofnięcie przez Członka Programu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do prowadzenia Programu jest jednoznaczne z odstąpieniem przez Członka Programu od udziału w Programie, co jest także równoznaczne z utratą zgromadzonych Punktów). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla opisanych powyżej celów, zgodnie z niniejszym Regulaminem.

12.6. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z Organizatorem np. firmom informatycznym w celu stworzenia Bazy Danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz podmiotom zależnym i innym podmiotom, z którymi współpracuje w związku ze świadczeniem usług w Obiekcie. Organizator zobowiąże wszelkie podmioty, którym powierzy dane osobowe do wdrożenia stosownych zabezpieczeń danych osobowych oraz do ich przetwarzania w ściśle określonym celu i zakresie.

12.7. Członek Programu jest obowiązany do informowani Organizatora o każdej zmianie w zakresie udostępnionych Organizatorowi danych osobowych, za pomocą wprowadzenia aktualnych danych w Aplikacji przy wykorzystaniu zakładki „Kontakt”.

XIII. Zakres odpowiedzialności

13.1.    Z wyjątkiem zastrzeżeń zawartych w poniższych postanowieniach Organizator nie gwarantuje stałej dostępności stron internetowych, Aplikacji, ani ich bezbłędnego funkcjonowania. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za okresowy brak dostępu do Aplikacji, a także nie odpowiada za opóźnienia, utratę danych, ani za szkody powstałe w czasie transmisji danych.

13.2.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa podania przez Członka Programu nieprawdziwych danych w Aplikacji. Członek Programu ponosi pełną odpowiedzialność za podanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym i ich aktualizację.

XIV. Postanowienia końcowe

14.1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Organizator nie ma obowiązku informowania Członków Programu o zamiarze zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana taka nie wpływa na prawa Członka Programu nabyte przed dokonaniem zmiany. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie określonym przez Organizatora.

14.2.    Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym czasie bez wskazania przyczyny, za uprzednim zawiadomieniem na Stronie Obiektu, które będzie miało miejsce na minimum 30 dni przed planowanym zakończeniem Programu wraz ze wskazaniem terminu, do którego można wykorzystać zebrane w Programie Punkty.

14.3. Każdorazowo, w przypadku zmian dokonanych w Regulaminie, Organizator powiadomi Uczestnika o dokonanych zmianach w Regulaminie poprzez udostępnienie zmienionego tekstu Regulaminu na Stronie Internetowej Obiektu, w Aplikacji lub za pomocą innych środków komunikacji np. poczty elektronicznej.